• from Kurt Vonnegut’s 8 Tenets of Storytelling by Maria Popova

    Alex Dobrenko added 3mo ago